Mijn winkelwagen | Totaal € 0,00 | Afrekenen

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Consument: de natuurlijke persoon
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Dag: kalenderdag;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Anybaby
Vestigingsadres: Oosterboslaan 9
Telefoonnummer: 072 5322679  [bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur]
E-mailadres: info@anybaby.nl
KvK-nummer: 50201905
BTW-identificatienummer: NL184561255B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anybaby®  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Anybaby. De afnemer kan slechts een overeenkomst met Anybaby®  aangaan door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Op verzoeken zenden wij u een electronisch document.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worde de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Anybaby®  erkend.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. Prijzen
1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 19% BTW., maar exclusief verzendkosten.
4. De verzendkosten zijn afhankelijk van de keuze in het aanbod en worden voor het aangaan van de overeenkomst helder weergegeven op de internetsite.

6. Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Anybaby® zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, zal Anybaby®  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hiervan zal u vooraf op de hoogte worden gesteld. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. In dit geval zijn de kosten van retourzending voor rekening van Anybaby®  .
5. Aan de leveringsplicht van Anybaby®  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Anybaby geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
6. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Anybaby®. De afnemer dient (indien nodig) te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
3. Van herroepingsrecht zijn uitgesloten:
a. Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
b. Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk een persoonlijk karakter hebben

Artikel 8 - Kosten  in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7, draagt Anybaby®  er zorg voor het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, zal terugbetalen. Van dit bedrag zijn uitgesloten de kosten die verbonden zijn aan artikel 7.3 (zijnde bijvoorbeeld de op order gemaakte verpakking).

Artikel 9 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod
3. Anybaby®  kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Anybaby®  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Anybaby®  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Anybaby®  beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure zie hiervoor ‘Veel gestelde vragen’.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
3. Anybaby®  zal ingediende klachten binnen een termijn van 21 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Anybaby®  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij Anybaby® , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 15 Persoonsgegevens
1. Anybaby®  zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Anybaby® houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet zonder uw toestemming verstrekken aan derden.
2. Bij verzending van uw gegevens aan Anybaby®  maakt Anybaby gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) technologie. Dit zorgt voor versleuteling van uw gegevens.
3. Anybaby®  maakt gebruik van digitale nieuwsbrieven. Op uw verzoek wordt uw email adres hiervoor vastgelegd. Elke mailing bevat instructies om uzelf uit dit bestand te verwijderen.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen van Anybaby®  haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wij gebruiken cookies om het winkelen gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Klik hier voor meer informatie over onze cookies.
x